Salvestroly proti rakovine

  Úvod   V rozvinutých krajinách stúpa po?et osôb s onkologickými ochoreniami. Výskyt týchto ochorení ovplyv?uje celý rad faktorov, približne tretina z nich je spojená s výživou. Potraviny pochádzajúce z po?nohospodárskej produkcie a potravinárskej ve?kovýroby obsahujú menej živín potrebných na zachovanie dobrého zdravotného stavu ako to bolo v minulosti, ke? do výroby potravín a do prírody neuvážene nezasahoval ?lovek a chemický priemysel. Táto skuto?nos? sa odráža vo výskyte civiliza?ných chorôb vrátane rakoviny. Prelomové objavy britských vedcov osvetlili spojitos? medzi konkrétnymi zložkami stravy a schopností ?udského tela úspešne ?eli? rakovine – preventívne a aj v lie?be.   Fytoalexíny a salvestroly   Fytoalexíny tvoria obranný mechanizmus rastlín vo?i patogénnym ?inite?om – od hubových, bakteriálnych a vírusových chorôb až po škodcov spomedzi hmyzu. Tieto látky s najrozmanitejšou chemickou štruktúrou boli vždy prirodzene obsiahnuté aj v ?udskej strave rastlinného pôvodu. Ich ú?inky na normálne fungovanie procesov v ?udskom tele sú nezastupite?né. Niektoré fytoalexíny však v tele plnia celkom špecifickú úlohu – chránia pred rakovinou, a to v každej fáze jej vzniku a rozvoja. Tieto konkrétne fytoalexíny dostali názov salvestroly.   Antigén CYP1B1   Jedným zo zásadných objavov britských vedcov je objav enzýmu CYP1B1, ktorý sa vyskytuje len v nádorových bunkách. Prítomnos? enzýmu bola preukázaná v predrakovinových a rakovinových bunkách a v metastázach nádoru mozgu, prsníka, prostaty, p?úc, semenníkov, pe?ene, obli?iek, mo?ového mechúra, ?riev a kone?níka, pažeráka, lymfatických uzlín, vaje?níkov, maternice, kože, žalúdka a spojivových tkanív. Tento enzým transformuje salvestroly na látky, ktoré spôsobujú odumieranie nádorových buniek. Zdravé bunky na konci bunkového cyklu prirodzeným spôsobom odumierajú a sú nahrádzané svojimi kópiami. Naopak, nádorové bunky stratili svoju schopnos? odumiera?, len sa množia. Metabolity salvestrolov v?aka enzýmu CYP1B1 vracajú nádorovým bunkám schopnos? odumrie?.   Štúdie s resveratrolom   Resveratrol je fytoalexín rovnako ako salvestrol, ktorého pozitívne ú?inky na ?udské zdravie vrátane protinádorových, boli opísané v mnohých štúdiách. Vyskytuje sa asi len v 20 rastlinách, vo ve?kej miere napríklad v hrozne a aj v ?ervenom víne. V styku s enzýmom CYP1B1 sa transformuje na piceatannol, ktorý spôsobí smr? nádorových buniek. Najnovší výskum ale preukázal, že protinádorový ú?inok resveratrolu má svoje limity a existuje rad ?alších rastlinných buniek so silnejším a cielenejším ú?inkom. Salvestroly vo výživovom doplnku Mnohé analýzy rozli?ných druhov zeleniny a ovocia predávaných v supermarketoch preukázali, že tieto produkty prakticky vôbec neobsahujú salvestroly, pretože sa pestujú s použitím mnohých druhov agrochemikálií. Salvestroly sú obsiahnuté iba v organicky pestovaných rastlinách. Tento zdroj však vôbec nemôže pokry? potreby ve?kého po?tu osôb, ale iba sezónnu spotrebu vlastníkov záhrad alebo sadov. Preto bola založená spolo?nos? Nature´s Defence Ltd., ktorá si kladie za úlohu vyrába? prípravky s koncentrovanými salvestrolmi v štandardizovanej farmaceutickej kvalite. Pri prevencii aj lie?be rakoviny je nutné užíva? kombináciu radu druhov salvestrolov, pretože každá z týchto látok je transportovaná tkanivom svojou vlastnou cestou a nie každá má schopnos? preniknú? do cie?ového tkaniva.   Od laboratória k prírode   Hlavnou osobnos?ou britského výskumného tímu je profesor klinickej biochémie Gerry Potter, ktorý vyvinul 25 nových protinádorových lie?ivých látok, prvé z nich už prišli na svetový trh. Niektoré z týchto umelo vytvorených látok majú chemickú štruktúru, ktorá je ve?mi podobná prírodným salvestrolom, ?o profesora Pottera priviedlo k výskumu autentických salvestrolov z prírody a ich užívaniu pri lie?be rakoviny. Sám profesor Potter je autorom názvu salvestrol. Druhou najvýznamnejšou osobnos?ou tímu je profesor Dan Burke, svetovo známy enzymológ, ktorý enzým CYP1B1 a jeho vlastnosti v rokoch 1991 – 1992 objavil a zásadným spôsobom tým prispel k novému po?atiu onkologickej lie?by.
Interessante Berichte über Entwicklungen, seminars und Neuigkeiten